Toekomst Noordersluis

De Noordersluis is de grootste van de vier sluizen die de scheepvaartverbinding vormen van de Noordzee en het Noordzeekanaal. Vanaf 2022 neemt de Nieuwe Zeesluis die momenteel in IJmuiden gebouwd wordt de schutfunctie over. Rijkswaterstaat kan de Noordersluis sluiten waardoor de dichte sluis alleen een dijk en een oeververbinding tussen Velsen en IJmuiden vormt. Maar blijven dan interessante maatschappelijke kansen liggen?

Het begon met een oproep om mensen te betrekken bij het project bij het co-creatietraject.

Meer achtergrondinformatie

Ideeën ontwikkeld in co-creatie

De Bouwcampus faciliteerde een co-creatietraject voor enthousiaste deskundigen met uiteenlopende achtergronden. Het doel was om tot innovatieve, toekomstbestendige, duurzame ideeën en perspectieven te komen voor de toekomst van de Noordersluis waar Rijkswaterstaat alleen niet op zou komen. De zoektocht reikte verder dan de Noordersluis. Er is gekeken naar functies van het hele sluizencomplex en kansen voor het hele Noordzeekanaalgebied, breder dan alleen technische oplossingen.

  Formatie van teams

  Na het verkennen en verrijken van ideeën zijn teams geformeerd die een perspectief voor de toekomst van de Noordersluis hebben uitgewerkt. Op 10 september 2019 presenteerden vijf teams hun perspectief aan Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Er is gediscussieerd over de aanpak en realisatie van de ideeën zodat Rijkswaterstaat een zo gefundeerd mogelijk advies kan uitbrengen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

  Perspectieven

  In dit digitale magazine vind je alle informatie over de vijf perspectieven.

  Het co-creatietraject

  Tijdens de eerste bijeenkomst introduceerden we de casus en het co-creatietraject. We zijn door het gebied gevaren en samen op zoek gegaan naar innovatieve, toekomstbestendige, duurzame opties. De tweede bijeenkomst stond in het teken van ideeën ophalen en teams formeren. Er zijn maar liefst zes teams gevormd die hun idee verder zijn gaan uitwerken en deze op de derde bijeenkomst hebben gepresenteerd. Tijdens de oogstbijeenkomst hebben uiteindelijk vijf teams een slotpresentatie gegeven aan Rijkswaterstaat.

  Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Coaches van De Bouwcampus begeleiden dit gestructureerde maar creatieve proces. Zij creëren ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen. Experts uit verschillende werkvelden komen bij elkaar op basis van vrijwilligheid, passie en intrinsieke motivatie. Voorwaarden voor co-creatie zijn gelijkwaardigheid, vertrouwen en de bereidheid om inzichten te delen, open en transparant.

  Hoe verder?

  Alle ideeën plus advies over een vervolgtraject biedt Rijkswaterstaat eind 2019 integraal aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aan. Zo inspireren zij het Ministerie om op een andere manier naar de Noordersluis, en andere objecten, te kijken. De opdracht van Rijkswaterstaat is om de waterkering en oeververbinding in stand te houden. Voor alle andere functies zullen zij op zoek moeten gaan naar gezamenlijk opdrachtgeverschap en financierbaarheid. Rijkswaterstaat blijft met partijen in de regio in gesprek over de ideeën rond de Noordersluis en over welke mogelijkheden zij zien voor het vervolg. Het vervolgtraject zal gezamenlijk bepaald worden. Mogelijk kunnen sommige ideeën een plek krijgen op andere plekken in het land.

  Voor Rijkswaterstaat is dit co-creatietraject een nieuwe aanpak en een zoektocht, er is geen stappenplan of procedure vastgelegd. Bij het bedenken van de ideeën gaven zij zo min mogelijk kaders en beperkingen mee. Voor het vervolgtraject zullen zij de ideeën moeten bekijken in het licht van o.a. levensvatbaarheid, financierbaarheid, draagvlak, veiligheid, relatie met vigerend beleid, et cetera. Rijkswaterstaat blijft met de regio in gesprek en zal transparant zijn over de stappen en beslissingen die worden genomen.

  Op dinsdag 28 januari 2020 vond er een terugkombijeenkomst plaats waarin alle geïnteresseerden en belanghebbenden mee werden genomen in het vervolg. Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst.